Das Konzept interkultureller Kompetenz im Lichte der Kulturrelativismus vs. Universalismus Debatte – eine glottodidaktische Perspektive

Main Article Content

Barbara Sadownik

Abstract
Rozważania autorki koncentrują się wokół wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się glottodydaktycy podejmujący wysiłek wypracowania spójnej koncepcji kom- petencji interkulturowej. Istotny problem badawczy stanowi nierozstrzygnięty do- tychczas spór występujący między skrajnym relatywizmem kulturowym/determi- nizmem językowym a uniwersalizmem. Przedmiotem analizy są główne założenia, procedury badawcze, definicje kultury wypracowane przez zwolenników obu nurtów poznawczych. Autorka przybliża nie tylko istotę kontrowersji, ale poszukuje twór- czego dialogu, rozwiązań komplementarnych dla glottodydaktyki, jakim mógłby być umiarkowany uniwersalizm kulturowy, oparty na wspólnocie ludzkiej racjonalności, akceptujący wielość i różnorodność, odmienność kulturową i stałą niezmienną naturę ludzką, uniwersalne zasady, normy i wartości.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Linguistics, glottodidactics